Henrik Sundqvist

Henrik Sundqvist

Vice förbundsordförande.

Teckenspråkslärare – ett framtidsyrke

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

TECKENSPRÅK – EN HÅLLBAR FRAMTID är temat för förbundets kommande kongress i juni samt förbundets förslag till handlingsprogram 2018-2021. Att ha tillgång till språk och fungerande kommunikation är grundläggande i våra liv och en viktig förutsättning för att uppnå en god livskvalitet. Rätten till teckenspråk måste stärkas på olika sätt, bland annat genom tillgång till teckenspråksmiljöer, teckenspråk som undervisningsspråk och modersmål uppnår vi döva bättre förutsättningar för ett bra liv. Det gäller också våra anhöriga till exempel CODA (Children of Deaf Adults).

Precis som nyheten om bristen på modersmålslärare i samiska, vilket uppmärksammades i bland annat SVT den 3 april, är det en stor brist på teckenspråkslärare idag. Bristen begränsar förutsättningarna för personer att lära sig teckenspråk. Framför allt slår det hårt mot barn med hörselnedsättning som inte får möjligheten att utveckla kunskap i teckenspråk.

Idag finns det ingen utbildning med examensrätt för teckenspråkslärare och det kan vara ett stort hot mot teckenspråket som språk. Yrkeskategorin teckenspråkslärare bör domineras av döva som, efter genomförd utbildning, kan undervisa i ämnet teckenspråk. Vi har, genom SDR:s projekt Döva tolkar och översättare, sett och återigen fått bekräftat att döva som har teckenspråk som modersmål har en genuin språkkänsla och unika kompetenser. Det är lika viktigt i yrket som teckenspråkslärare då denna speciella kompetens kommer väl till användning och läraren samtidigt blir en språklig förebild. Särskilt viktigt är det för barn i skolor där teckenspråkiga förebilder saknas. Att det fortfarande idag saknas en teckenspråkslärarutbildning som möter de krav som ställs inför anställning på skolor är ett oacceptabelt strukturfel.

Vi behöver jobba med att stärka det svenska teckenspråkets ställning i svensk lagstiftning och skapa reella förutsättningar för att stärka tillgången till språket och möjligheten att lära sig teckenspråk. Det är här teckenspråkslärare kommer in i bilden och vi behöver dem nu mer än någonsin! Jag är övertygad om att teckenspråklärare är ett framtidsyrke.

Det skall vara självklart att döva och hörselskadade barn – oavsett om de använder hjälpmedel eller inte – ska ges möjligheten att lära sig teckenspråk. Det förekommer attityder om att barn med hörselnedsättning och deras familjer inte behöver eller ska lära sig teckenspråk. Dessa attityder grundas helt på okunskap och fördomar om teckenspråk. Därför blir jag särskilt glad när föräldrar till döva och hörselskadade barn står på sig, lär sig teckenspråk och delar med sig sina erfarenheter. De vill, liksom vi, säkerställa en bra start i livet för barnen genom att lära sig teckenspråk.

En starkare rätt till teckenspråk innebär att ingen ska ställas utanför och att alla som vill och behöver teckenspråk ska få det. Rätten till teckenspråk ska gälla alla oavsett hörselstatus, skolval, bakgrund, bostadsort och ålder. Vi har ett gemensamt ansvar att förverkliga förbundets handlingsprogram vars målsättning är en hållbar framtid där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs, både för vår generation och för kommande generationer.

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 11391

Om mitt nya uppdrag

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Henrik Sundqvist om sitt nya uppdrag inom förbundet, som tf förbundsordförande:

Med anledning av att vår förra förbundsordförande Hanna Sejlitz fick tjänsten som generalsekreterare inom förbundet så tog jag över rollen som tf förbundsordförande den 14 juli.

Det innebär en förändring både för mig personligen och för förbundet.

Det har varit och är en intensiv period nu när jag fram till 30 september avslutar mina arbetsuppgifter inom Stockholms Dövas Ungdomsråd samt förbereder till en bra övergång till den som skall ta över mitt arbete som ungdomskonsulent hos SDUR.
Samtidigt skall jag representera SDR i olika sammanhang.

Det är en upptrappning för mig hos SDR från 1 augusti fram till 1 oktober då jag blir tf förbundsordförande på heltid, det innebar att jag började med 20% i augusti och sen 50% i september. Mitt arbete under denna tid består mestadels av representation samt förberedelser.

Även om jag inte var beredd på att ta över posten som ordförande ser jag fram mot de utmaningar som det innebär att ta över efter Hanna Sejlitz. Det är ett stort ansvar men jag vet, bland annat som min tid som ordförande inom SDUF, hur roligt och stimulerande det är att arbeta med våra viktiga frågor både intressepolitiskt och på organisationsnivå.

Vi alla vet, hur bra Hanna Sejlitz har varit som SDR förbundsordförande då hon alltid varit tydlig med vad SDR kräver och vill inom det intressepolitiska arbetet.

Hon har dragit förbundet igenom den stora och tuffa omorganisationen samt lett SDR igenom en kongressperiod med ett stort förändringsprojekt Nya Vindar som krävt stora resurser från förbundet.

Mina mål under den korta perioden fram till juni 2017 är att;

  • Att SDR nu främst ser till att den nya organisationen skall vara en bra organisation där vi uppfyller våra medlemmars förväntningar, och även våra egna.
  • Att SDR skall lyckas med sina uppdrag som beslutades under kongressen 2013.
  • Att återkoppla till medlemmarna vad vi inom förbundet uträttar, och därigenom ge er, våra medlemmar möjlighet att följa mig i mitt arbete, samt att ge er inblick i våra anställdas arbeten.

Till sist men inte minst, ni dövföreningar, ni är otrolig viktiga för era medlemmar, även om inte alla dövföreningar har lika roll idag som tidigare.

Jag kommer tillsammans med förbundsstyrelsen samt kansliet se till att vi skall utvecklas till ett förbund där vi alla även ni medlemmar kan vara stolta över och stödja vårt arbete!

Ni är välkomna att kontakta mig, henrik.sundqvist@sdr.org, och SMS 0735-307207

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 22435

Rapport från dövpsykiatriska dagar

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 18186

Workshop om mänskliga rättigheter

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Henrik Sundqvist och Jenny Nilsson har varit på nordisk workshop om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 6060