Rapport om tolktjänsten


I slutet av november 2013 deltog intresseorganisationerna i ett möte med Socialdepartementet. Vi fick då information om att de inte kunnat ta fram underlag som visar på att en nationell samordning skulle innebära en effektivare organisation och flera tolktimmar inom de befintliga ekonomiska ramarna. Deras bedömning är alltså att huvudmannaskapet ska vara kvar i landstingen. Anledningarna är följande:

- De gör bedömningen att huvudmannaskap och samordning på en befintlig statlig myndighet skulle innebära ökade kostnader, eftersom kostnaden för tjänstemän inom statliga myndigheter enligt Ekonomistyrningsverkets schablon är högre än inom landstinget. Enligt en preliminär beräkning kan kostnaden bli upp mot det dubbla, vilket skulle innebära mindre medel till tolkuppdrag.

- De hade också tagit med ambitionen att minska på den genomsnittliga nationella tolkbristen från 4,7% till ca 2,5%, vilket skulle innebära kostnader som inte fanns med i de tidigare ekonomiska analyserna.

- Valfrihetstimmar är inte möjliga att finansiera inom nuvarande budget enligt departementets bedömning.

- Gränsdragningsproblematik kvarstår även i ett statligt huvudmannaskap.

Direktiv för en departementspromemoria
Departementet ska fortsätta prioritera tolktjänstfrågan högt och ska ta fram nya utredningsdirektiv för en departementspromemoria. De vill att intresseorganisationerna anger vilka frågor som är viktigast för en så bra tolktjänst som möjligt utifrån de nya förutsättningarna.

Departementet lyfte själva upp några saker som kan ligga till grund för direktiven:
• Skärpa lagstiftningen för att tydliggöra skyldigheterna att erbjuda tolk.
• Tolktjänsten är idag nästan helt oreglerad i hälso- och sjukvårdslagen HSL. En skärpt 
lagstiftning är en förutsättning för en ökad tillsyn av tolktjänsten.
• Tydligare styra hur de statliga medlen till landstingen för tolkverksamheten används, t ex 
för att tydliggöra gränsdragningsproblematik.
• Fokusera på tolkning inom arbetslivsområdet.
• En ingång för tolkanvändaren oavsett typ av tolkning. Detta skulle i så fall vara ett eller 
flera landstings ansvar.

Vad händer nu?
• Direktiv för en departementspromemoria kan tas fram till januari-februari 2014.
• Ett löfte om att fortsatt prioritera arbetet från Socialdepartementets sida under våren 2014.
• Ett förslag till proposition för en ny lagstiftning kan tidigast läggas av en ny regering i december 2014.

Vi är förstås väldigt besvikna att Socialdepartementet inte kommit längre, men samtliga intresseorganisationer anser att det är viktigt att vi fortsätter arbeta.

Vi ska ha en konstruktiv och kontinuerlig dialog med departementet för att påverka de kommande utredningsdirektiven. Samtidigt vill vi inte släppa vårt tidigare krav på en statlig huvudman

Om det sker ett regeringsskifte kan den politiska ledningen omvärdera förslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tolka Mig Nu
Ett initiativ av SDR och SDUF tillsammans med 6 andra hörselorganisationer, för att lyfta fram vikten av en samlad tolktjänst. Vi vill få in så många situationer och fall som möjligt som visar hur den strukturella organisationen av dagens tolktjänst drabbar oss och våra medlemmar. Dela gärna med dig av dina erfarenheter på » www.facebook.com/tolkamignu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontakt
Åsa Henningsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-01-15
Uppdaterad: 2016-04-04