Lika Unika

Lika Unika är en federation som bildades den 16 december 2009. Lika Unikas uppdrag är att verka för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshinder kopplat till syn, hörsel- och rörelse. Ett av våra viktigaste mål för vårt arbete är att FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning (konventionen) förverkligas i Sverige.

Vårt arbete handlar om att bidra till en ökad respekt för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Frågor som berör över en miljon människor idag - kan inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken.

Ska det arbetet bli framgångsrikt måste vi påverka och förändra värderingar i samhället. Dessutom vill vi inom några prioriterade områden driva på beslutsfattarna. Det handlar om frågan om jobb för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om ett tillgängligt Sverige där också bristande tillgänglighet ses som diskriminering, utan undantag. Det handlar också om en skola som ger alla elever goda möjligheter att få en bra utbildning. Ett viktigt verktyg för arbetet med konventionen i Sverige är att beslutsfattarna inrättar en oberoende MR-institution i Sverige som kan främja, skydda och bevaka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

Lika Unikas värdeord är att vara en seriös, trovärdig och spetsig påverkansorganisation. Idag är vi en etablerad och erkänd paraplyorganisation på nationell nivå. Vi finns representerade i regeringens funktionshindersdelegation. Vi ingår också i en rad viktiga samråd med myndigheter på nationell nivå, exempelvis i Myndigheten för delaktighets funktionshindersråd. Där försöker vi driva på för att få till nödvändiga strukturella samhällsförändringar i det som berör våra medlemsgrupper gemensamt.

Lika Unika finns också med i det granskningsarbete som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning gör löpande i arbetet med att förverkliga konventionen. Vi deltar genom att ge våra synpunkter till FN-kommittén, både skriftligt och vid möten med kommittén i Geneve. Lika Unika följer också upp de kritiska punkter som FN ger Sverige och försöker få svenska beslutsfattare att förbättra politiken där det brister. Lika Unika finns också med på FN-nivå i den svenska regeringens delegation till de statspartsmöten som arbetar med implementeringen av konventionen samt de så kallade Post 2015-målen som ersätter FNs nuvarande milleniemål.

Vårt påverkansarbete handlar också om att dagligen bedriva opinionsarbete för förändring. Vi har löpande kontakter med beslutsfattare i viktiga frågor och försöker bistå med tankar och skriftliga texter som de kan ha användning av i sitt arbete. Vi finns också på sociala medier där Lika Unika försöker väcka frågor och löpande gör vi försök att finns med på mediers debattsidor. Andra aktiviteter handlar om att vara med när partierna har större sammankomster, när det är Almedalsvecka, MR-dagar och mycket annat.

Idag har Lika Unika sex medlemsförbund: Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdom (RBU), Neuroförbundet (tidigare NHR), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Synskadades Riksförbund (SRF). Medlemsförbunden har representation i Lika Unikas styrelse och även ordföranden kommer från ett av dem. Lika Unika finansieras av medlemsavgifter samt samarbetsmedel.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-08-20
Uppdaterad: 2014-08-20