Projekt "Utbildning för döva tolkar och översättare" - Information 1


Projektet startade 19 maj och har nu pågått i ungefär 4 månader. Här följer en kort sammanfattning av vad som gjorts fram till nu.

Det första delmålet i projektet är att undersöka hur arbetssituationen ser ut för döva tolkar och döva översättare. Det har gjorts med hjälp av enkäter. Jag har skickat ut ungefär 55 enkäter till döva som arbetar inom fältet idag och till ungefär 40 arbetsgivare. Nu håller jag på att intervjua några översättare, tolkar samt arbetsgivare för att fördjupa kunskaperna om målgruppens arbetssituation.

Några resultat från enkäterna visar att många döva tolkar arbetar idag på timmar när det finns behov, men det finns idag inga fasta tjänster för döva tolkar på t.ex. tolkcentralerna. Detta på grund av att det idag inte finns ett så stort behov, men det finns ett behov och det behöver belysas mer. När det gäller döva översättare är det flera som har fasta tjänster bland annat, i privata bolag som finns i Sverige. Den 28 november kommer fler resultat från enkäter och intervjuer att presenteras på en nationell workshop i Stockholm.

Huvudmålet med projektet är att ta fram ett förslag till en kvalitetssäkrad utbildning för döva översättare och döva tolkar. Döva tolkar är inte bara en grupp utan består av flera olika grupper. Det är dövblindtolkar, relätolkar (kallas också språkstödjare eller tolkstödjare) och internationella tolkar.

När det gäller utbildning så förs det hela tiden samtal med t.ex. Stockholms universitet och andra parter för att sakta, men säkert skissa fram olika utbildningsförslag som kan matcha de önskemål och behov som finns idag. Behoven ser olika ut för olika grupper såsom döva översättare, döva dövblindtolkar, döva relätolkar och döva internationella tolkar. Sedan handlar det också om döva tolkar och döva översättare som arbetar idag och som har erfarenhet och kunskap och de som i framtiden vill utbilda sig till tolk eller översättare och som inte har någon förkunskap.

Mer information kommer framöver.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Använd gärna vårt sökverktyg för att hitta tidigare information.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-09-29
Uppdaterad: 2016-09-22