Skrivelse om integrerade elever i skolan

Skrivelse 2015-03-18
Till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
För kännedom till: Utbildningsutskottet, Håkan Sörman, vd, SKL

Nu måste staten ta ansvar för hörselskadade barn i skolan!
En ny studie från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) visar att de flesta hörselskadade elever har en bedrövlig situation i skolan. Hela 80 procent av klassrummen har oacceptabel akustik, 60 procent av hörtekniken fungerar inte som den ska och 80 procent av eleverna har inte kontakt med någon kommunal hörselpedagog.

Vi är tyvärr inte det minsta förvånade. Under hela 2000-talet har vi i hörselskadades och dövas intresseorganisationer sett en skrämmande nedrustning av resurser för hörselskadade samt döva och dövblinda elever i skolan. Barnen får kämpa mot alla odds, och det kan få livslånga konsekvenser.

Vi möter ständigt föräldrar som tvingas slåss för att deras barn ska få den skolgång de har lagstadgad rätt till. Kommunerna har ansvar för de hörselskadade eleverna, men saknar ofta kunskap om barnens behov och de åtgärder som krävs för att de ska kunna vara delaktiga i skolan. Många kommuner drar sig för att bekosta de anpassningar och insatser som krävs.

Gång på gång har vi slagit larm och drivit krav på mer stöd till eleverna och deras föräldrar. Men vi ser ingen förbättring. Tvärtom. Antalet kommunalt anställda hörselpedagoger minskar successivt. Och i dag finns det inte heller någon utbildning av hörselpedagoger.

Nu är det hög tid för staten att ta ett större ansvar för denna utsatta elevgrupp!

Vårt krav är enkelt: Inrätta statligt finansierade, regionala resurscentra med ansvar för hörselskadade, döva och dövblinda elevers skolgång, oavsett vilken skolform eleverna går i. Hit ska både elever och föräldrar samt kommuner, lärare och annan skolpersonal kunna vända sig för att få det stöd som till stora delar saknas i dag. Varje resurscenter ska samla en gedigen kompetens för att kunna stödja denna målgrupp.

Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB)
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
Unga Hörselskadade (UH)
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)
Dövblind Ungdom (DBU)

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-03-18
Uppdaterad: 2015-03-19