Försöksverksamhet om gemensam beställningsportal


Här kommer en rapport om SDR:s arbete med tolktjänsten. Socialdepartementet har gett pengar till region Västra Götaland för se över möjligheten att samla landstingen i en gemensam portal.

Med projektet vill regeringen möta tolkanvändarnas önskemål med en ingång, men inte genom staten utan via landstingen. De vill utveckla samordning, minska administration och kunna hitta rätt tolk till rätt plats. De vill utveckla gemensam vardagstolkning på distans för att effektivisera tid och ekonomi. I projektet vill de också diskutera gemensam teknikutveckling och ett nationellt register med tolkar som har spetskompetens. Till exempel om det finns en tolk som jobbar i norra Sverige som har kompetens som behövs i södra Sverige skulle denne kunna förmedlas via registret. De ska också undersöka hur andra huvudmän och ansvariga ska kunna ansluta till den gemensamma portalen.

Flera frågor måste undersökas för att se hur portalen kan byggas upp:

· Juridik: Sekretess samt kommunallagens regler om att landstingen ska ge insatser till personer inom sitt eget landstingsområde och om de då kan stödja andra landsting.
· Ekonomi: Hur portalen kan finansieras. Regeringen har inte gett mer pengar. Det finns diskussion om att använda viss del av statsbidraget som idag fördelas mellan landstingen för tolktjänst.
· Organisation: Det har varit tydligt är att man vill ha kvar samordningen av den fysiska tolkningen d.v.s. tolk på plats i egna landstingen. Portalen hanterar distanstolkning.
· Praktiska förutsättningar.

Det är vad som ingår i regeringens beslut och i Västra Götalands projektansökan.

Förra veckan hade SDR, Hörselskadades Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda möte med de som initierat projektet. Landstingschefer från Västra Götaland, Skåne och Örebro samt utredaren i projektet som är controller i Västra Götaland. Under mötet diskuterade vi projektets innehåll och vad det innebär.

Vi hade flera frågor, till exempel:

· Varför de inte kommunicerat med oss tidigare, redan innan ansökan lämnades in. I samverkan hade vi kunnat beakta fler perspektiv.
· I regeringsbeslutet återkommer regeringen flera gånger till att det med projektet är vissa delar i tolktjänsten som kan samordnas effektivt. Men hur ska andra delar av tolktjänsten samordnas? Idag hanterar landstingen 60-70% av tolktjänsten. Ska övriga 30-40 % vara utanför? I så fall blir det inte en ingång. Projektet löser inte kärnproblemen i tolkservicen idag som till exempel otydlig lagstiftning med olika betalningsansvariga. Tolktjänstutredningen konstaterade att de sammanlagda administrationskostnaderna är idag 100 miljoner. Kan portalen minska den kostnaden så att vi kan få fler tolktimmar?

SDR konstaterar att det är viktigt att ställa krav. Om projektet ska fungera kanske det krävs beslut från regeringens sida. Kanske lagstiftningen måste ändras. Om det finns olösta frågor som kräver regeringsbeslut kan inte projektets mål uppnås. Det är viktigt att betona i projektarbetet. Det är också viktigt med kvalitetssäkring av distanstolkning. I vissa situationer kan det fungera bra, medan det i andra inte fungerar.

I projektet ska det finnas tre arbetsgrupper som fokuserar på juridik, organisation och IT-frågor. Det är viktigt att det finns dövkompetens i arbetsgrupperna. Du som är intresserad av att vara med och bidra inom något av dessa områden är varmt välkomna att lämna er intresseanmälan senast den 18 mars.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-03-03
Uppdaterad: 2017-01-24