MFD utvecklar en nationell digital plattform


SDR arbetar nu för fullt med tolkfrågan. Myndigheten för delaktighet (MFD) har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en nationell digital plattform. Den ska innehålla information, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och innovation för berörda aktörer och användare inom området kommunikation för döva och hörselskadade och personer med dövblindhet som ska kunna hämta information från plattformen.

Den ska stimulera och utveckla tekniska lösningar plus innehålla information om aktuell utveckling, befintliga tjänster och teknik samt olika bestämmelser inom området.

MFD får en miljon kronor för detta uppdrag och ska vara färdig med arbetet i mars 2017.

SDR träffade MFD den 25 februari och hade ett samtal om vad uppdraget innebär i praktiken. Vi har den uppfattning att MFD tycker det är otydligt vad de ska göra och syftet med plattformen. Under samtalet fick vi veta att tolktjänsten har kopplingar till arbetet med plattformen. MFD pratade också om bildtelefoni och annan teknik. Vi pratade även om SDR:s förväntningar på plattformen och vad vi tycker är viktigt som vi skickar med till MFD.

SDR lyfte fram att det är viktigt att i den digitala mötesplatsen ska finnas möjlighet att hämta information om tolktjänst, teckenspråk och andra vanliga frågor som uppstår när döva möter myndigheter då det är stor brist på samlad information idag. Informationen ska vara nytta för både för myndigheter och för oss.

Vi konstaterade att i arbetsgruppen för uppdraget inom MFD finns inte någon tolkanvändare eller någon som själv har erfarenheter av livet som döv, hörselskadad eller person med dövblindhet. SDR betonade vikten av att ta in rätt kompetens i arbetsgruppen för att utveckla plattformen. MFD bad SDR om namnförslag. Har ni namnförslag på medlemmar som kan bistå MFD:s arbete?

Vi kommer fortsätta att ha dialog med MFD och de kommer också att kalla till workshops senare under våren. SDR bevakar detta arbete och återkommer med rapporter.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-03-04
Uppdaterad: 2017-01-24