Dags för motioner till SDR:s kongress!


Nu är det dags för dig som medlem eller aktiv i någon av våra föreningar att bidra med förslag och idéer till motioner inför SDR:s kongress 2017. Här finns bra information om hur du kan göra, hur det fungerar och viktiga datum.

Vad är en motion?
Alla medlemmar i SDR har rätt till inflytande i förbundet och kan lyfta olika förslag till förbundets högsta beslutande organ, det vill säga kongressen. Motioner är förslag från medlemmar och föreningar som kongressen sedan tar beslut om.

Vem får göra motioner?
Distriktsorganisationer d.v.s. länsföreningar och länsförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF har rätt att lämna motioner till kongressen. För dig som är medlem innebär det att ditt förslag (eller motion) först ska behandlas av distriktsorganisationen innan den skickas till SDR. Kontakta din förening för att bidra med dina idéer och förslag, exempelvis vid ett medlemsmöte eller liknande.

Vad ska motionen innehålla?
Tänk på att motionen ska vara strukturerad och tydlig. Ni kan lämna in motioner på svenskt teckenspråk och/eller svenska. Motioner på teckenspråk kan skickas till oss sparat på ett USB-minne eller genom valfri filöverföringstjänst på internet. Glöm inte att motioner från lokalföreningar också ska innehålla ett yttrande från styrelsen från den berörda distriktsorganisationen. I motionen ska följande delar finnas med:

* Från förening/SDUF: ange vem som står bakom motionen.
* Rubrik: sammanfattning av motionen.
* Motivering: dina argument varför motionen ska godkännas/bifallas.
* Eventuellt yttrande från distriktsorganisation.
* Yrkande med en att-sats: vad som är kärnan i motionen och formulering av vilket beslut ni vill att kongressen ska ta.

Vad händer sen?
Den 1 november 2016 är den sista dagen för att lämna in motioner till SDR inför kongressen 2017. Förbundsstyrelsen går därefter igenom alla motioner och gör yttranden, det vill säga svar och förslag till kongressbeslut. Yttrandena baseras på tre olika möjligheter till beslut: att bifalla, att besvara eller att avslå motionen.

Om motionen bifalls betyder det att den godkänns och ska verkställas. En motion som är besvarad kan till exempel innebära att förbundet svarar att vi redan jobbar med frågan och att den varken bifalls eller avslås. Avslag på en motion betyder att den inte godkänns och inte kommer att genomföras.

Alla motioner och förbundsstyrelsens yttranden skickas till alla föreningar och SDUF senast den 16 mars 2017. Kongressen genomförs i Stockholm den 16-18 juni 2017 och beslut fattas om motionerna.

» Mall för motioner till kongressen

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-08-31
Uppdaterad: 2016-11-08