Kvalitetssäkring av teckenspråksfilmer på webbsidor

Slutrapport 2011-01-01 -- 2012-12-31

I maj 2009 tog riksdagen ett beslut om den nya språklagen. Från och med den I juli 2009 ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. I språklagen står det också att det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Det står vidare att det allmänna även har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. Döva och hörselskadade ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. Genom den nya språklagen har teckenspråket fått en starkare ställning, vilket också ställer högre krav på teckenspråksproduktion och dess kvalité. Tillgänglig information för teckenspråkiga döva och hörselskadade handlar bl.a. om att myndighetsinformation görs tillgänglig på svenskt teckenspråk av god kvalitet. Tillgängligheten handlar också om användbarhet. Teckenspråk är ett av sju språk i Sverige som har särskild ställning.

Flera myndigheter har påbörjat översättningar av text till teckenspråk på webbsidor. Det är en glädjande utveckling. Men översättningar och bearbetningar av svensk text till svenskt teckenspråk varierar starkt i kvalitet. Ett av grundproblemen är att upphandlare av översättning av webbsidor inte har den kunskap om teckenspråk som krävs för att kunna bedöma kvalitet på den översättning som upphandlats.

SDR har gjort efterforskningar både inom och utanför Sveriges gränser, vilket har visat att forskning är bristfällig på detta område. Vi kommer därför att i denna rapport använda oss av erfarenheter som bland annat gjorts av projektet Text till teckenspråk.

Kvalitetssäkring av teckenspråksfilmer på webbsidor

Till början av sidtext
Till toppen på sidan

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-02-22
Uppdaterad: 2014-11-07