Handikappersättning

Med anledning av att fler döva tagit kontakt med SDR och uttryckt oro över att de blivit kallade till Försäkringskassan för att utreda behovet och merkostnader för handikappersättningen vill SDR informera om vad som gäller. Enligt SFB (socialförsäkringsbalken) har döva och gravt hörselskadade alltid rätt till handikappersättning med 36 % av prisbasbeloppet om inte stödbehovet ger rätt till högre ersättning.

Den som ansöker om den garanterade lägsta nivån av handikappersättning behöver inte visa på att han eller hon har merkostnader eller hjälpbehov. Bedömningen ska enbart handla om att undersöka om personen uppfyller kraven för att anses som döv eller gravt hörselskadad. Endast om ansökan gäller högre nivå än den garanterade 36% nivån ska FK bedöma alla merkostnader och hjälpbehov. Exempelvis om personen har ett fler funktionshinder och har ett större hjälpbehov som innebär att man får merkostnader.

SDR har vid kontakter med Försäkringskassan fått veta att FK ibland genomför efterkontroller, och orsaken är att Försäkringskassan är skyldiga att kolla om personen kan ha rätt till mer ersättning än vad denne har idag. Det är syftet med dessa efterkontroller. FK är alltså inte ute efter att sänka någon handikappersättning utan syftet är att säkerställa att man får den ersättning man har rätt till.

Försäkringskassan tar SDR:s synpunkter på allvar och de har lovat att vara tydligare och förklara syftet bättre när de tar kontakt med döva. I och med denna information vill SDR lugna alla döva som har handikappersättning med att det INTE handlar om någon sänkning av den nuvarande ersättningsnivån. SDR har god kontakt med Försäkringskassan centralt och FK är tacksam om de får veta om döva upplever att FK är otydliga i sina budskap.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-03-06
Uppdaterad: 2016-09-02