SDR i framtiden - Nya vindar


Det sker stora förändringar både i dövvärlden och i omvärlden, som kommer att påverka både enskilda döva och SDR som organisation. SDR har genomfört ett framtidsseminarium, där det föddes och diskuterades tankar och visioner om SDR:s och dövföreningarnas framtida organisation, om SDR:s inriktning, om språkpolitik och tillgänglighet, om SDR ska vara ett dövförbund eller ett teckenspråksförbund och vad som händer med teckenspråket när fler och fler får CI.

Framtidsseminariet gav upphov till många frågor, men inte så många svar. Förbundsstyrelsen vill därför initiera en översyn av ett antal områden som alla är kopplade till vilken typ av organisation som SDR ska vara i framtiden.

Eftersom stora omvärldsförändringar är på gång, har förbundsstyrelsen beslutat att avstå från att presentera ett förslag till handlingsprogram för kongressperioden. Styrelsen vill inte låsa förbundet i en riktning, som kanske visar sig inte vara den rätta vägen. I stället har styrelsen valt att formulera SDR:s nuvarande ställningstaganden i den intressepolitiska plattformen, IPP, som lätt kan omformuleras om så blir nödvändigt.

SDR:s förbundsstyrelse har beslutat att lämna Handikappförbunden, och i stället söka medlemskap i Lika unika. De flesta övriga förbunden inom Handikappförbunden är så kallade patientorganisationer, och SDR har under de senaste åren upplevt att deras dominans och inflytande är så stort, att våra frågor om teckenspråk och tillgänglighet, kommer i skymundan. I Lika Unika däremot driver man frågor ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv, vilket ligger väl i linje med de tankar förbundsstyrelsen har om perspektivskifte från funktionsnedsättning till språk och tillgänglighet.

I och med att fler och fler döva och hörselskadade barn genomgår CI operationer och sen går integrerat i kommunala skolklasser och använder svensk talspråk, så kommer SDR:s traditionella påverkansfrågor att förändras. Hur bör SDR vara utformat och vilka frågor ska vi driva för att få denna målgrupp att välja SDR som sin organisation?

Andra frågeställningar som förbundsstyrelsen anser måste belysas är:

Kommer/ska SDR ändra perspektiv för det intressepolitiska arbetet från funktionshinder till språk? Vad uppnår SDR genom att ändra perspektiv från funktionshinder till språk? Vilka konsekvenser på individnivå och organisationsnivå får ett sådant perspektivskifte?

Ska SDR driva utvecklingen i två parallella spår - teckenspråk och tillgänglighet? Ska SDR byta namn, för att markera ett perspektivskifte mot teckenspråk? Hur påverkar det ökande antalet CI-användare och deras språkanvändning teckenspråkets användning? Vad händer med dövidentiteten? Hur påverkar färre döva anslutningsgraden till SDR? Och hur påverkar det statsbidraget?

Får vi mer inflytande i samhället då fler människor känner sig närmare att vara medlem hos oss?

Andra aspekter som förbundsstyrelsen också anser måste utredas och genomlysas är en framtida organisation för SDR. Antalet medlemmar i en del dövföreningar blir mindre och mindre, och det finns anledning att se över föreningsorgansationen.

På framtidsseminariet framkom också önskemål om en ny logotyp för SDR, som på ett tydligare sätt visar att SDR är ett teckenspråkigt förbund. Detta skulle också vara ett av uppdragen inom översynen av SDR - framtidens organisation för teckenspråk och teckenspråkiga.

För att kunna belysa dessa frågor föreslår förbundsstyrelsen att kongressen beslutar att snarast efter kongressen 2013 starta översynen av SDR:s organisation, med avseende på:
• Perspektivskifte från funktionsnedsättning till språk.
• Organisation - nationellt, regionalt och lokalt.
• Förbundets namn (och logotyp).

Översynen ska pågå i nära samarbete med dövföreningar under två år och resultatet presenteras vid förbundsmöte år 2015.

Publicerad av 
Publicerad: 2013-05-28
Uppdaterad: 2014-06-12