Vården ska göra oss friska - inte sjuka!


Ökad patientsäkerhet genom vård och omsorg på svenskt teckenspråk.

Vi har rätt till vård och omsorg där vi kan kommunicera utan språkliga hinder. En vård och omsorg med okunskap och språkliga barriärer ökar patientosäkerheten för döva, hörselskadade och teckenspråkiga. I kritiska/akuta vårdsituationer utsätts ofta döva och hörselskadade för onödiga risker när de inte får information och kommunikation på ett tillgängligt sätt. Bristande information/kommunikation kan leda till frustration, oro och i värsta fall felaktiga diagnoser och felbehandlingar samt omänsklig isolering inom äldreomsorgen.

"En äldre döv är i behov av vård och omsorg. Anhöriga ansöker om att denne får bo i ett vårdboende där det finns teckenspråkig personal. Kommunen avslår ansökan och erbjuder egen lösning som innebär ett boende i den egna kommunen där ingen av personalen kan teckenspråk. Kommunen anser vidare att deras ansvar är att se till att personen får vård och omsorg samt att kommunikation inte ingår i ansvaret."

Många döva åldras med oro och räds inför den dagen det är dags att flytta till ett äldreboende eller vårdhem då det på de flesta ställen saknas till kommunikation på teckenspråk. Det är lika med att bli dömd till en social isolering och ensamhet till livets slut. En vardag fylld av språkliga barriärer är mentalt påfrestande och bidrar till en sämre hälsa.

När vi behöver psykiatrisk vård måste det ges med god kompetens om teckenspråk, dövkultur och vård som lämpar sig väl för döva, hörselskadade och teckenspråkiga. Annars är risken stor att behandlingen får en motsatt effekt och bidrar till en ökad ohälsa!

Det finns endast ett fåtal mottagningar och företag med teckenspråkig kompetens och kunskap om döva, hörselskadade och teckenspråkigas behov. Idag är vi utlämnade till kommunernas och landstingens godtycke och välvilja om vi ska få tillgång till vård i en annan kommun eller landsting där kompetensen finns. Språkliga barriärer, bristande kompetens inom vård och omsorg och ovilja att låta patienter få vård utanför sitt landsting bidrar till ökade hälsoproblem!

Vad vi vill
Det ska finnas lösningar för att erbjuda kommunikation på svenskt teckenspråk vid varje kontakt och vårdtillfälle, såväl akut som planerat – antingen direkt med teckenspråkig vårdpersonal eller via teckenspråkstolk.

Nationell samordning av kompetens om svenskt teckenspråk, dövkultur och vård som lämpar sig väl för döva och teckenspråkiga ska etableras.

Kommuner och landsting ska antingen i egen regi eller i samarbete med andra göra det möjligt för döva och hörselskadade att kunna välja vård- och omsorgsgivare över kommun- och landstingsgränser när rätt kompetens saknas på bostadsorten.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-03-02
Uppdaterad: 2018-09-20