Arbetsdomstolen: Arbetsgivare inte skyldig att betala tolkkostnader


Södertörns högskola avbröt rekryteringen av Richard Sahlin som är döv, trots att han var mest lämplig för tjänsten, då de ansåg att tolkkostnaderna inte var skäliga. Richard Sahlin anmälde då högskolan för diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen, DO drev fallet.

Arbetsdomstolen, AD prövade om högskolan brutit mot diskrimineringslagen och konstaterade att arbetsgivaren inte är skyldig att betala tolkkostnaden, eftersom det ansågs vara för dyrt.

Richards situation är ett tydligt exempel på att döva utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden på grund av dagens tolksystem. Samtidigt bekräftar domen SDR:s tidigare och upprepade krav att arbetsgivaren inte ska ha kostnadsansvar för tolkning i arbetslivet. Vi anser att kostnader för tolk i arbetslivet ska vara offentligfinansierade.

Regeringen har sagt att alla som kan och vill ska kunna arbeta. För att döva medborgare ska få jämlika villkor att delta på arbetsmarknaden måste det offentliga ta kostnadsansvaret för tolkning i arbetslivet.

SDR kommer att följa upp frågan och fortsätta ställa krav på en hållbar arbetsmarknad med en samlad tolktjänst med tydligt samhällsansvar. Domen är ytterligare ett faktum som visar att detta behövs.

Vill du läsa mer?
» Södertörns högskola diskriminerade inte döv arbetssökande

» KOMMENTAR: Inget diskrimineringsskydd för döva som behöver teckenspråkstolk i arbetslivet

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-10-12
Uppdaterad: 2017-11-20