Lagar och konventioner

Dövrörelsens påverkansarbete för våra mänskliga rättigheter utgår bland annat från Språklagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Språklagen
Enligt Språklagen (2009:600) har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket samt göra det möjligt att lära sig, utveckla och använda teckenspråk (§ 9 och 14.2).

» Mer om språklagen

» På teckenspråk

» Språkrådets tolkning av Språklagen


FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter i flera artiklar döva och rätten till teckenspråk (bland annat artikel 9, 21, 24 och 30).

» Mer om FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning:

» På teckenspråk

Några exempel på lagar och konventionsartiklar att lyfta i påverkansarbete


Annan lagstiftning och andra referenser
Det finns även andra lagar i Sverige som rör döva och det svenska teckenspråket, men också internationella konventioner som påverkar språkpolitiken i Sverige.

Diskrimineringslagen
» Diskrimineringslagen (Regeringens webbplats)
» Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund (SDR:s webbplats)


Om teckenspråkstolkning
» Förvaltningslag

» Förvaltningsprocesslag

» Hälso- och sjukvårdslag

Några exempel på lagar och konventionsartiklar att lyfta i påverkansarbete

» Europaparlamentets resolution om teckenspråk och professionella tolkar


Om förskola och skola
» Skollag

» Skolförordning

» Salamancadeklarationen

» Läroplanen för förskolan

» Läroplanen för specialskolan

» Regler vad som gäller för modersmålsundervisning


Forskningsartiklar
På svenska och svenskt teckenspråk.

» Så funkar det för döva barn med CI som går integrerat

» Majoriteten döva barn går integrerat i skola i USA

» Teckenspråk främjar talutveckling hos barn med CI enligt amerikansk forskning

» Döva barn har inga problem med att lära sig flera språk samtidigt

» Tidig exponering av teckenspråk har positiva effekter på kognitiva processer

» Talat språk tillsammans med teckenspråk gynnar små barns språkutveckling

» Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för teckenspråkiga döva

» Dövas plats i arbetslivet

Valfrihet och värdighet saknas hos äldre döva


Debattartiklar
Förslag på debattartiklar (i word-fil) inom olika områden som ni kan använda er av för att skicka till tidningar och övrig media.

docxOm barns rätt till teckenspråk i förskolan

docxOm modersmålsundervisning på svenskt teckenspråk

docxOm äldreomsorg

docxOm tillgänglighet

docxOm sjukvård

docxOm hörselvård

docxOm tolktjänst

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-07-11
Uppdaterad: 2019-09-04