Handlingsprogram 2018-2021: Starkare rätt till teckenspråk


Översättningen är från det förslag som behandlades under kongressen vilket innebär att vissa punkter tillkommit eller ändrats. De filmer vars innehåll ska ändras kommer att bytas ut inom kort.

Att ha tillgång till språk och fungerande kommunikation är grundläggande i våra liv och en viktig faktor för att uppnå en god livskvalitet. Genom att stärka rätten till teckenspråk på olika sätt, bland annat tillgång till teckenspråksmiljöer, teckenspråk som undervisningsspråk och modersmål uppnår människor bättre förutsättningar till ett gott liv.

I vårt arbete har vi träffat många hörselskadade och döva, med eller utan hörseltekniska hjälpmedel, som vittnar om fördelarna att kunna teckenspråk och hur det främjat deras förutsättningar till delaktighet i samhället. Vi har också sett vilka konsekvenser som uppstår för den enskilda individen som varken fått eller haft tillgång till ett fungerande språk, i form av livslånga språkdeprivationsskador.

En starkare rätt till teckenspråk innebär att ingen ska ställas utanför och att alla som vill och behöver teckenspråk ska få det. Rätten till teckenspråk ska gälla alla oavsett bland annat hörselstatus, skolval, bakgrund, bostadsort och ålder.

Sveriges Dövas Riksförbund ska sträva efter teckenspråk för alla genom att:
a. Stärka det svenska teckenspråkets ställning i svensk lagstiftning, så att människors tillgång till teckenspråk stärks inom olika samhällsområden.

b. Döva och hörselskadade barn ska ha rätt till en fullständig teckenspråkig skolmiljö där varje barn ska känna sig delaktig.

c. Kartlägga ensidigt döva barns livssituation.

d. Alla döva och hörselskadade barn, även ensidigt döva, ska få möjlighet till en skolgång i specialskolan/skola med teckenspråksmiljö.

e. Sprida kunskap om teckenspråkets och flerspråkighetens betydelse, samt arbeta för ett förtydligande i definitionen av tvåspråkighet.

f. Stimulera till nätverk för teckenspråkslärare och ett återbildande av teckenspråkslärarföreningen, samt utveckla nya vägar till olika former av teckenspråkskurser och material till dessa.

g. Initiera ett projekt i samverkan med Socialstyrelsen eller annan lämplig part för en utredning och kartläggning om livssituationen för döva med kognitiva funktionsvariationer.

h. Öka och sprida kunskapen om språklig deprivation genom att initiera kartläggning, informationsinsatser och uppnå ett långsiktigt förebyggande systematiskt arbete.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-09-20
Uppdaterad: 2018-09-20