Handlingsprogram 2018-2021: God hälsa och välbefinnande


Översättningen är från det förslag som behandlades under kongressen vilket innebär att vissa punkter tillkommit eller ändrats. De filmer vars innehåll ska ändras kommer att bytas ut inom kort.

En vård och omsorg med okunskap och språkliga barriärer ökar patientosäkerheten för döva, hörselskadade och teckenspråkiga. I kritiska/akuta vårdsituationer utsätts ofta döva och hörselskadade för onödiga risker när de inte får information och kommunikation på teckenspråk. Bristande information/ kommunikation kan leda till frustration, oro och i värsta fall felaktiga diagnoser och felbehandlingar.

Att flytta till ett äldreboende eller vårdhem där ingen stimulerande teckenspråksmiljö finns är lika med att bli dömd till en omänsklig isolering och ensamhet till livets slut.

En vardag fylld av språkliga barriärer är mentalt påfrestande och bidrar till en sämre hälsa. När vi behöver psykiatrisk vård måste det ges med god kompetens om teckenspråk, dövkultur och vård som lämpar sig väl för döva, hörselskadade och teckenspråkiga. Annars är risken stor att behandlingen får en motsatt effekt och istället för att förbättra hälsan så ökar ohälsan.

Genom ett nationellt kunskapscenter kan vi både samla värdefull kompetens och få en resurssamordning över landsting- och kommungränserna för att förebygga psykisk ohälsa samt främja god hälsa och välbefinnande för döva.

Sveriges Dövas Riksförbund ska främja god hälsa och välbefinnande genom att:
a. Arbeta för en ökad trygghet för döva äldre som bor hemma och har tillgång till trygghetsjour i samarbete med Sveriges Dövas Pensionärsförbund, SDP.

b. Arbeta för döva äldres rätt till teckenspråkig äldreomsorg och boende, exempelvis vårdhem, senior- och äldreboende i samarbete med SDP.

c. Etablera äldrevägledare för att stärka stödet till döva äldre i ett samarbete mellan förbundet och länsrepresentanter samt med bland annat dövteam, hörselvården och kommuner i samarbete med SDP.

d. Fortsätta arbetet för ett nationellt kunskapscenter och nationella riktlinjer så att alla döva oavsett var de bor har möjlighet att få stöd och hjälp på deras villkor.

e. Säkerställa dövas rätt till tillgänglig sjukvård och upplysning, genom exempelvis information på teckenspråk i Vårdguiden och/eller i kontakt med sjukvården.

f. Stimulera utbildnings- och anställningstillfällen för döva inom vård och omsorg.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-09-20
Uppdaterad: 2018-09-20