Handlingsprogram 2018-2021: Mer jämlikt samhälle


Översättningen är från det förslag som behandlades under kongressen vilket innebär att vissa punkter tillkommit eller ändrats. De filmer vars innehåll ska ändras kommer att bytas ut inom kort.

Alla vinner på ett samhälle som är öppet för alla! Det ska finnas en tolerans och insikt om att det är viktigt att respektera varandras olikheter. Genom att synliggöra de normer som styr våra föreställningar och värderingar kan vi skapa bättre grund för ett samhälle där alla känner sig delaktiga och bekräftade. SDR vill bidra till ett mer jämlikt samhälle genom att utveckla ett gemensamt och aktivt mångfaldsarbete kring exempelvis antiaudism, antirasism, HBTQ, genus, ålder, olika funktionsförutsättningar, öppenhet för andra kulturer med mera. Genom ett gemensamt mångfalds- och likabehandlingsarbete kan vi uppnå ett mer jämlikt samhälle, där alla anses vara lika mycket värda. Här ska vi sträva efter att vara en förebild för andra aktörer i samhället.

Det finns strukturer i samhället som utesluter och stänger ut värdefull kompetens genom exempelvis krav på kvalifikationer, utbildningar eller funktioner. Det kan vara att vi döva inte ges naturliga positioner inom områden där vår kompetens behövs eller att vi utesluts på arbetsmarknaden utifrån våra funktionsförutsättningar. En del av de diskriminerande strukturerna baseras på audism, där döva utsätts för förtryck för att vi är döva, använder teckenspråk eller när döva försätts i situationer av ”tycka-synd-om-mentalitet”. Livserfarenheter som vi fått genom att leva i den teckenspråkiga gemenskapen ger oss en unik kompetens om teckenspråk, språkkänsla, kultur, visuellt levnadssätt och förståelse om dövas sätt att leva.

Dövkompetens ska synliggöras och erkännas för ett samhälle utan vår kompetens är ett rent resursslöseri. Ingen annan ska ha tolkningsföreträde i frågor som gäller oss. Det ska vara självklart att döva ska representeras och vara delaktiga i beslut som rör döva. Det är genom en sådan representativitet vi kan få slut på oacceptabla och oförankrade beslut som tagits över våra huvuden. Genom att döva ges möjlighet att vara delaktiga i processer och beslut som påverkar vår vardag uppnår vi ett mer jämlikt samhälle.

I ett jämlikt samhälle ses döva som jämställda andra medborgare i samhället. Det gäller också krav på kvalifikationer, rätten till kvalitativ tolkning, rätten att synliggöras i det offentliga rummet och rätten till ett tillgängligt samhälle.

Sveriges Dövas Riksförbund ska arbeta för ett mer jämlikt samhälle genom att:
a. Driva på att ansvariga myndigheter tar fram faktaunderlag och kartlägger dövas situation på arbetsmarknaden.

b. Samla och sprida kunskap om dövkompetens och vikten av den i verksamheter där kunskapen krävs och behövs, bland annat på Arbetsförmedlingen, AF.

c. I samarbete med storstadsföreningar arbeta för att det finns en gemensam AF i dit döva kan vända sig och att bidraget till tolkkostnader för fortbildning ska höjas samt att administrationen kring beslut och utbetalningar av bidraget ska minskas.

d. SDR ska utveckla ett utbildningspaket som man sen säljer till myndigheter och företag. Ett utbildningspaket där de får kunskap om döva, teckenspråket och bemötande/attityder.

e. Ta initiativ och utveckla samt följa upp innovationer, infrastrukturer och tjänster för en förbättrad tillgänglighet och trygghet för döva i samhället.

f. Utveckla ett arbete för mångfald, både internt i vår organisation och i samhället bland annat genom fortbildning.

g. Skapa underlag och verktyg för ett likabehandlingsarbete för implementering i förbundet och i alla våra anslutna föreningar, länsförbund och organisationer.

h. Skapa centrum för kunskap och kompetens för att sprida kunskap till samhället men också för att kunna erbjuda döva (medborgar-)service på deras villkor.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-09-20
Uppdaterad: 2018-09-20