Handlingsprogram 2018-2021: Stark dövrörelse


Översättningen är från det förslag som behandlades under kongressen vilket innebär att vissa punkter tillkommit eller ändrats. De filmer vars innehåll ska ändras kommer att bytas ut inom kort.

Att använda ett gemensamt språk skapar tillhörighet och gemenskap. Vi är en organisation som är öppen för alla och där varje medlem är viktig. Oavsett var vi befinner oss tillvaratar vi engagemang och alla intresserades frågor, idéer och visioner genom ett ömsesidigt förtroende och ansvarstagande. Det är vi tillsammans som är vår rörelse. Men ingen rörelse kan existera och förbli stark utan eldsjälar och engagemang. I vår rörelse behövs alla; medlemmar, föreningar och länsförbund samt allierade och samarbetsparter.

Möten och nätverk mellan människor är viktiga för att få nya kunskaper och insikter, och ger energi till engagemang. Trots geografiska avstånd och föreningarnas varierande förutsättningar ska organisationen tillvarata engagemang hos människor utifrån vilka frågor de brinner för och vill driva. I vissa delar av landet är det en särskild utmaning att skapa möten och teckenspråkiga språkmiljöer. På nationell, regional och lokal nivå vill vi genom teknisk utveckling och alternativa sätt att mötas motarbeta utanförskap och isolering samt bidra till bättre förutsättningar för engagemang. Med mottot ”Alla behövs!” ska vi värva flera medlemmar, stärka existerande föreningar och stimulera till flera samt tillvarata och uppskatta alla former av engagemang.

Teckenspråkiga mötesplatser är en viktig fråga och för att förebygga isolering ska mötesplatser finnas, både i föreningar och kretsar samt på distans genom tekniska innovationer. En satsning som kommer att tillämpa distansteknik är förbundets kursverksamhet där vi strävar efter att säkra befintlig och stimulera till nya kunskaper i vår rörelse.

En viktig faktor för en stark rörelse är samverkan och partnerskap. Vi ska utveckla samarbetet nationellt men också internationellt. Nationellt ska vi utveckla samarbetet över våra regionala gränser och förbundet ska skapa verktyg för projekt, intressepolitiskt arbete och engagemang till föreningarna. Här kan vi hitta möjligheter till fördjupade samarbeten med föreningar i projekt och arrangemang såsom till exempel lägerverksamhet för CODA.

Vi ska också stimulera för regionala samverkansmöjligheter för föreningarna genom till exempel anställd personal för administration och aktiviteter. Olika kampanjer och budskap till allmänheten ska utvecklas av förbundet för att sedan spridas vidare och användas av föreningarna på regional och lokal nivå. Ett sådant exempel är de årliga teman som fastställs av World Federation of the Deaf. Samarbeten över våra nationella gränser sker genom ett fortsatt arbete tillsammans med våra nordiska, europeiska och internationella allierade genom bland annat Dövas Nordiska Råd, European Union of the Deaf och World Federation of the Deaf. Vi kommer också att ge stöd till ett antal länder i form av biståndsarbete för att stärka teckenspråket, dövas rätt till utbildning och dövrörelsens ställning på olika platser i världen.

Det är vi tillsammans som är vår rörelse och det är viktigt hur omgivningen uppfattar oss. Har vi gemensamma informationssatsningar med gemensamma mål blir vår rörelse ännu starkare. För att möjliggöra ett effektivare informationsarbete på olika nivåer i organisationen underlättar det om vi alla använder samma kommunikationsplattform, där även teckenspråk kan användas. Därför ska förbundet fortsätta utveckla en plattform för förbundets och föreningarnas gemensamma frågor. Vi har ett nytt idéprogram och flera frågor efter organisationsöversynen Nya vindar som vi nu ska sjösätta. Utöver en gemensam kommunikationsplattform för förbundet och våra föreningar kommer förbundet att fortsätta sitt informationsarbete och fortsätta bedriva sina informationskanaler inklusive Dövas Tidning enligt policy.

Sveriges Dövas Riksförbund bildades den 26 februari 1922 och fyller 100 år 2022. Planeringen av ett 100-årsjubileum ska påbörjas.

Vi ska stärka kapaciteten i vår rörelse och förbli en stark dövrörelse genom att:
a. Fortsätta bedriva förbundets informationskanaler inklusive Dövas Tidning, därav ett årligt specialnummer som PDF, och utveckla förbundets image samt informations-och kommunikationskanaler mellan olika nivåer i organisationen.

b. Stimulera till nya samverkansformer mellan föreningarna på regional nivå.

c. Fortsätta vårt samarbete utöver våra nationella gränser genom Dövas Nordiska Råd, European Union of the Deaf och World Federation of the Deaf samt biståndsarbete.

d. Uppmuntra olika former av engagemang och göra insatser för att bli flera medlemmar, föreningar och mötesplatser samt stimulera till olika arrangemang till riktade målgrupper som till exempel CODA.

e. Utveckla stöd och verktyg till föreningar inom intressepolitiska frågor, projektarbete och administration.

f. Se över och skapa en ekonomisk stabilitet och tillväxt, både för förbundet och föreningarna.

g. Utveckla befintliga och nya metoder samt verktyg för medlemssystem, kampanjer, försäljning och insamlingar.

h. Samarbeta med Västanviks folkhögskola och andra allierade för kursverksamhet och fortbildning.

i. Planera för SDR:s 100-årsjubileum år 2022.

j. Förbereda och planera genomförandet av SDR:s kongress 2021, och däribland även utdelning av en ny utmärkelse i Alma Abrahamssons namn.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-09-20
Uppdaterad: 2018-09-20