Konferens E-kommunikation 2018


SDR var med på E-kommunikation konferensen den 19-20 november. Vad är e-kommunicera? Det är SPRIDA kommunikationscenter i Region Örebro som nu fått det treåriga uppdraget för andra gången. E-kommunicera är ett forum för yrkesverksamma inom området elektronisk fjärrkommunikation, exempelvis förskrivare och tekniker inom landstingen som jobbar med bildtelefoni, varseblivning, dövblindkommunikation med punktdisplay, symboler och talsyntes för personer med kognitiva funktionsnedsättningar samt PTS som ansvarar för förmedlingstjänsterna i Sverige. Konferensen anordnas en gång per år och SDR deltog som brukarorganisation.

Det var två dagar fyllda med föreläsningar och intressanta gruppdiskussioner. SDR har under dagarna lyft upp saker som berör oss döva. SDR:s medlemmar ska känna sig delaktiga i samhället och trygga i sin personliga telekommunikation.

konferens ekommunikation

1. Vi har fått signaler om att det snart är aktuellt med en pilot rörande personligt telefonnummer. SDR kräver att få vara med i processen, då det är ytterst viktigt för våra medlemmar. Denna funktion innebär att vi kan enkelt ge ut ett personligt telefonnummer utan att behöva förklara hur man blir kontaktad genom att hänvisa till samtal till förmedlingstjänsten.

2. Uppdragsbeskrivning bildtelefoni.net. I den gamla upphandlingen fanns förmedling mellan svenskt teckenspråk och engelskt tal samt möjligheten att förboka samtalsförmedling men de finns inte kvar nu. PTS svarade att det var väldigt få samtal, cirka ett samtal/vecka. Det är väldigt dyrt med kravet att alla förmedlare ska ha kompetens i samtalsförmedling mellan engelskt tal och svenskt teckenspråk.

SDR vill ha tillbaka möjligheten att få samtal förmedlat till engelska genom bildtelefoni.net och att man kan förboka förmedling till exempelvis samtal med läkare eller jurist med tolkar som har rätt kompetens.

3. PTS betonade följande saker rörande förmedlingstjänsterna. Bildtelefoni.net SKA förmedla samtal på teckenspråk där användaren vill få text tillbaka. Det gäller speciellt dövblinda som behöver text i punktskrift men själva vill uttrycka sig på teckenspråk. Det har förekommit att förmedlare nekat till dessa uppdrag, vilket är fel. De betonade också att texttelefoni.se ska klara av Tala Direkt-samtal där användaren önskar tala själv men få text tillbaka. Det har varit väldigt struligt gällande dessa samtalstyper i tjänsten. Förmedlarna ska veta hur man hanterar Tala Direkt-samtal.

SDR betonar att det är väldigt viktigt för våra medlemmar att tjänsterna fungerar. Denna länk till samhället skall fungera och kan inte fallera. Döva ska inte heller behöva ta ansvar och veta vad som ingår i förmedlarnas uppdrag. Det ska förmedlingstjänsten själva ha koll på.

4. SDR vill också främja möjligheten att välja relätolk/dövtolk. Det finns många som kan svenskt teckenspråk och inte svenska, till exempel nyanlända eller personer med motoriska problem där teckenspråket blir svårare att förstå. Många förmedlare känner sig inte bekväma då de känner att den egna kompetensen inte räcker. Tyvärr innebär det att dessa grupper inte kan använda bildtelefoni.net. Här kan dövtolk/relä fungera som en viktig länk där alla känner sig trygga i samtalsförmedlingen. PTS tyckte att denna förfrågan var intressant och noterade.

5. SDR kritiserar den bristfälliga tekniska testningen av texttelefoni.net. Problemet är att tjänsten själva gör testerna. Det ska vara en utomstående oberoende part som utför testerna. PTS måste ta större ansvar i denna fråga.

6. PTS berättade även att man innan årsskiftet skall göra kvalitetskontroll på förmedlarna i texttelefoni.se. Detta för att det finns personer som sitter på andra ställen i Europa. En oberoende part ska testa språkkunskaperna samt svensk samhällskunskap. Kontrollen kommer att täcka 94% av de som jobbar i tjänsten, övriga 6% kan inte delta då de är föräldralediga eller motsvarande.

Det har varit två väldigt intressanta dagar!

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-11-23
Uppdaterad: 2018-12-13