Yttrande gällande språkplikt


SDR har svarat på promemorian "Språkplikt – deltagande i grundutbildning i svenska för försörjningsstöd".

Socialdepartementet föreslår att socialtjänstlagen får ett tillägg om att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska. Detta för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande – en så kallad språkplikt.

Sveriges Dövas Riksförbund har i remissvaret uppmärksammat utmaningar och problem som berör vår målgrupp, nyanlända döva vars svenskt teckenspråk är en förutsättning för att bli delaktig i det svenska samhället inklusive arbetsmarknaden.

Bland nyanlända döva finns det stora variationer gällande kunskaper i språk och kommunikation. Vi har självständiga döva som skaffar sig kunskaper i både svenska och svenskt teckenspråk, men också döva som kommer till Sverige utan något språk alls och som inte har kännedom om vilket stöd samhället kan erbjuda.

Några saker som vi lyft upp i vårt svar
* Att det finns personer som helt saknar språk och som då behöver börja från absoluta grundnivån i svenskt teckenspråk och svenska.
* Att lära sig två språk parallellt kräver sin tid, de olika bidragen som finns räcker inte till under studietiden.
* Att det är viktigt med 100% teckenspråkig studiemiljö med lärare som har döv- och teckenspråkskompetens.
* Det behövs samverkan mellan kommungränser för att skapa dessa förutsättningar så att nyanlända döva kommer ut på arbetsmarknaden.

SDR har i detta arbete inhämtat värdefulla kunskaper från Dövenheten i Region Skåne samt sfi/tfi i Huddinge. Vi har även uppmärksammat projektet ”Tredubbelt utsatt” som drevs av Stockholms Dövas Förening för att bryta isoleringen hos döva kvinnor med annan bakgrund, en grupp som riskeras att stå utanför det svenska samhället.  

Läs SDR:s yttrande i sin helhet
Yttrande

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-03-30
Uppdaterad: 2020-04-21