SDR Studio: Tolktjänsten


SDR Studio
är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal om högaktuella och politiskt heta frågor i dövsamhället. Vi berättar om vårt aktuella arbete och delar med oss tips och verktyg. Föreningar och medlemmar kan använda filmerna som en grund till diskussioner och inspiration vad föreningar och enskilda personer kan göra i regionalt och lokalt påverkansarbete.

I studion: Åsa Henningsson, förbundsordförande SDR och Tobias Engström, Västra Götalands Dövas Länsförbund.

SDR:s arbete utgår ifrån vårt handlingsprogram för 2018 till 2021: Teckenspråk – en hållbar framtid och tolkfrågan berörs i delarna som heter Starkare rätt till teckenspråk och Minskad fattigdom.

I januari 2020 presenterade SDR rapporten Rätt till tolk – ingen tolkningsfråga! under ett seminarium. Rapporten är framtagen i samarbete med Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Riksförbundet DHB. Tillsammans såg vi oss nödgade att utforma förslag på en framtida tolktjänst med utgångspunkt i tolkanvändarnas perspektiv. Behovet av en helhetslösning för en ny tolktjänst är enormt och med den här rapporten avser vi att visa vägen. 

I rapporten finns en kravlista (i sin helhet på sidan 37) och i studion nämner vi särskilt följande krav:
* Nästa statliga utredning om tolktjänsten ska bestå av en representant från varje riksdagsparti (parlamentarisk utredning) för att säkerställa att politikerna vill genomföra dess förslag.

* Staten ska ta över ansvaret för vardagstolkningen från regionerna.

* Företag, föreningar och andra organisationer i den privata sektorn ska inte ha en skyldighet att betala för tolk. Det ska bekostas av staten.

* Ansvaret för tolk ska fokuseras till en myndighet.

* En gemensam ingång för att beställa tolk.

* Möjlighet till rättslig prövning av nekad tolk.


Vad kan du eller din förening göra?

Föreningen
* Säkerställ att din region har ett brukarråd där din förening medverkar och kan påverka hur tolkfrågor hanteras i regionen.

* Utveckla samarbetet & dialogen med regionen och kom överens om förväntningar på varandra – se Delaktighetstrappan.

* Knyt kontakter med regionpolitiker och riksdagsledamöter i din region för att lyfta våra gemensamma krav.

Medlemmar
* Fortsätt att beställa tolk och anmäl till Patientnämnden om du inte får tolk.

* Ge information om hur tolktjänsten fungerar till din förening.


Relaterat material
» SDR:s handlingsprogram 2018 till 2021

» Rapporten Rätt till tolk – ingen tolkningsfråga! (Kravlistan finns på sida 37)

» FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

» Medborgardialog i styrning – för ett stärkt demokratiskt samhälle från Sveriges Kommuner och Regioner (Delaktighetstrappan finns sida 14)

» Påverkansarbete för dövrörelsen – Våra 34 bästa tips och råd för att effektivt påverka politiker och beslutsfattare

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se andra delar
» Verktyg 

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-05-14
Uppdaterad: 2020-06-29