SDR Studio: Motioner


SDR Studio är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal om högaktuella och politiskt heta frågor i dövsamhället. Vi berättar om vårt aktuella arbete och delar med oss tips och verktyg. Föreningar och medlemmar kan använda filmerna som en grund till diskussioner och inspiration vad föreningar och enskilda personer kan göra i regionalt och lokalt påverkansarbete.

I studion: Alexia Lefebvre, översättare SDR. Åsa Henningsson, förbundsordförande SDR och Eva Norberg, Dalarnas Dövas Förening.

Från innehållet
SDR:s arbete utgår ifrån vårt handlingsprogram för 2018 till 2021 Teckenspråk – en hållbar framtid och motioner som behandlas under kongressen är en väsentlig del i området Stark dövrörelse. Motionerna och dess innehåll genomsyrar dock hela förbundets arbete och därmed också handlingsprogrammets samtliga fem områden.

Att rösta och lämna motioner är några de grundläggande rättigheterna du har som medlem i en demokratisk organisation. Alla medlemmar i SDR har rätt till inflytande i förbundet och kan lyfta olika förslag till förbundets högsta beslutande organ, det vill säga kongressen. Det är distriktsorganisationer (det vill säga länsföreningar och länsförbund) och anslutna organisationer som lämnar motioner till kongressen. För dig som är medlem innebär det att ditt förslag (eller motion) först ska behandlas av distriktsorganisationen eller ansluten organisation innan den skickas till SDR.

Den 1 november 2020 är den sista dagen för distriktsorganisationer och anslutna organisationer att lämna in motioner till SDR inför kongressen 2021. Förbundsstyrelsen går därefter igenom alla motioner och gör yttranden, det vill säga svar och förslag till kongressbeslut. Yttrandena baseras på tre olika möjligheter till beslut: att bifalla, att besvara eller att avslå motionen. Om motionen får bifall betyder det att den godkänns och ska verkställas. En motion som är besvarad kan till exempel innebära att förbundet svarar att vi redan jobbar med frågan och att den varken bifalls eller avslås. Avslag på en motion betyder att den inte godkänns och inte kommer att genomföras. Styrelsens propositioner (förslag) och motioner med förbundsstyrelsens yttranden skickas till distriktsorganisationer och anslutna organisationer senast tre månader före kongressen.

Alla motioner som besvarades och godkändes under kongressen 2017 samlades till ett handlingsprogram, med fem huvudområden/kategorier. De fem områdena är: Starkare rätt till teckenspråk, God hälsa och välbefinnande, Minskad fattigdom, Mer jämlikt samhälle och Stark dövrörelse. Handlingsprogrammet är inspirerat av Agenda 2030 – globala målen. Kongressen beslutade 2017 om handlingsprogram för 2018 till 2021, motioner finns med där och påverkar hela förbundets arbete för fyra år. Handlingsprogrammet bryts ner till fyra verksamhetsplaner, en för respektive år. Verksamhetsplanen visar vad SDR planerar att göra och utför för varje år, medan årsredovisningen visar vad SDR har gjort och uppnått. Årsredovisningen blir som en avstämning vad vi har gjort mot vad som varit planerat och står i verksamhetsplanen.

Åsa Henningsson och Eva Norberg diskuterar vikten av motioner och dess demokratiska funktion. De lyfter några exempel på frågor som ursprungligen kom från medlemmars motioner och vad som hänt med dem. Ett urval av motioner som nämns är dövflagga, sanningskommission och höjning av AF:s bidrag till tolk under fortbildning.

I diskussionen lyfts hur viktigt det är med tydlighet i motionen så att det lätt framgår vad syftet och kärnan i motionen är. Det är möjligt att skicka motioner på teckenspråk, som förbundet sedan översätter till svenska. Om motioner skickas in på svenska, översätter SDR till svenskt teckenspråk.

Eftersom lokala och regionala organisationer samt förbundet tillsammans är vår rörelse ska vi se motionerna som våra gemensamma frågor att jobba för gemensamt. Beroende på vilken fråga vi jobbar för kan rörelsens dynamik och samverkan se olika ut. Vem ansvarar för frågan? Är den nationell, regional eller lokal?

Åsa Henningsson berättar att SDR:s handlingsprogram är inspirerat av Agenda 2030 - de globala målen och att förbundet önskar att fortsätta arbeta enligt detta upplägg. Lokala och regionala organisationer samt anslutna organisationer uppmuntras därför att föreslå vilket område i handlingsprogrammet som motionen kan tillhöra.

Det finns motioner och frågor som SDR genomfört och därför är klara. Men det finns också frågor som kräver mycket längre tid, beroende exempelvis på att det kräver en förändrad lagstiftning eller att frågan rymmer flera och komplexa moment innan en förändring kan uppnås. Det innebär att förbundet kan föreslå att dessa frågor ligger kvar i handlingsprogrammet även nästkommande kongressperiod.

Vid förbundsmötet i augusti, som är det sista förbundsmötet före kongressen, kommer förbundet att presentera en motionsuppföljning


Vad kan du eller din förening göra?

Medlemmar
* Kontakta din förening för att bidra med dina idéer och förslag på motioner.

* Fundera vad som är kärnan i ditt förslag.

* Följ upp din motion och bevaka hur resultatet blir tillsammans med din förening.

Föreningen
* Tillvarata engagemang och uppmuntra era medlemmar att bidra med idéer och förslag till motioner.

* Försäkra er att alla har grundläggande kunskaper i hur en motionsprocess går till.

* Använd mallen för motioner.

* Föreslå gärna vilket område i handlingsprogrammet motionen tillhör (starkare rätt till teckenspråk, god hälsa och välbefinnande, minskad fattigdom, mer jämlikt samhälle eller stark dövrörelse).

* Motionerna kan skickas in som video på svenskt teckenspråk eller med svensk text.

* Glöm inte att motioner från lokalföreningar också ska innehålla ett yttrande från styrelsen från den berörda distriktsorganisationen.

* Sök stöd från andra föreningar/organisationer för att få igenom motioner från din förening (lobbyarbete).

* Fundera gärna på vilka insatser din förening kan göra och inom vilka frågor ni kan samarbeta med förbundet så att vi tillsammans kan förverkliga motionerna.

* Följ upp era motioner mellan kongresserna.


Relaterat material
» SDR:s handlingsprogram 2018 till 2021

» Globala målen & Agenda 2030

SDR:s förbundsstadgar

Mall för motioner - kommer i slutet av augusti.


Tips på litteratur
Föreningsboken av Svante Pedersson

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se andra delar
» Verktyg

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-06-28
Uppdaterad: 2020-06-29