Uldis och Birgitta Ozolins – Nummer 2 (1999)

Uldis och Birgitta Ozolins har under många år arbetat för SDR:s samarbetsprojekt i tredje världen. Det första projektet var i Kenya 1986 där SDR gav stöd till att bl a stärka dövorganisationen, det kenyanska teckenspråket och kvinnornas ställning. Deras insatser under fem år ledde bl a till en stark dövorganisation. Det kenyanska teckenspråket kom genom deras insatser så småningom att ingå som ett av språken inom den lingvistiska forskningen på Nairobi universitet och blev även ett ämne inom undervisningen.

Vid en utvärdering som SIDA lät göra fick projektet många lovord och det är ett av de mest lyckade projekten som SDR haft. Efter en kort mellanperiod i Sverige var det så dags för Nepal. I Nepal var Uldis organisationsrådgivare och hjälpte till att bilda riksförbund även där. Uldis blev mycket involverad i CBR-programmen (ett rehabiliteringsprogram på bynivå framtaget av WHO) och lyckades få med döva och teckenspråket, något som aldrig lyckats förut. Birgitta, som inte var anställd i Nepalprojektet, arbetade frivilligt med att undervisa döva kvinnor och byggde upp en s k kvinnovinge. Även här fick döva stor nytta av deras insatser och döva i Nepal är idag på väg framåt, även om mycket återstår, tack vare Birgitta och Uldis praktiska insatser. De erfarenheter de fått skall så småningom resultera i en manual för hur man arbetar med CBR för döva och då med särskild tyngdpunkt på teckenspråk.

Efter mer än 10 år sammanlagt är de nu åter i Sverige och deras erfarenheter kommer föreningslivet tillgodo genom olika sätt. För deras betydelsefulla insatser på Internationell nivå är det en stor glädje för SDR att tilldela Uldis och Birgitta Ozolins det andra International Award. Båda får ett eget bevis för utmärkelsen.