Remiss om reformerad vuxenutbildning

SDR har lämnat synpunkter på betänkandet Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16). SDR uppskattar att betänkandet omfattar
Läs mer

Remiss om skärpa krav i sfi

SDR har tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF, lämnat ett remissvar på lagrådsremiss om skärpa krav i sfi. Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som
Läs mer

Remiss om muntlig förhandling i domstol

SDR har lämnat synpunkter genom ett remissvar om muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol. Vi är starkt positiva till arbetsgruppens förslag om att införliva videoinspelning, något vi tror
Läs mer

Remiss om register över utbildade tolkar

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har lämnat synpunkter på Kammarkollegiets förslag på nya föreskrifter om register över utbildade tolkar. Enligt Kammarkollegiets förslag ska Västanviks folkhögskolas tvååriga tolkutbildning för
Läs mer

Remissvar om snabbare skolgång

Utbildningsdepartementet har presenterat promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på högre nivå. Tanken är att tillvarata potentialen
Läs mer

Vårt remissvar om tolktjänsten

Dags för en förbättrad tolktjänst! Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har lämnat synpunkter på Betänkandet om en Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och
Läs mer

Remissvar om skyddsrum

SDR har lämnat ett remissvar på utredningen Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57). En viktig förutsättning för dövas trygghet och delaktighet är att
Läs mer