Bengt Lindqvist – Nummer 5 (2009)

Bengt Lindqvist är Sveriges främste ambassadör i frågor om funktionshindrades villkor.

”Ett samhälle som är bra för människor med funktionsnedsättning är ett bättre samhälle för alla” är ett ständigt återkommande inslag i Bengt Lindqvists många tal. Bengt Lindqvist var den första ministern i världen med synligt funktionshinder. Han utsågs till FN:s specielle rapportör i handikappfrågor. Bengt var lyhörd när WFD, Dövas världsförbund, ställde krav om teckenspråkiga dövas behov. Han insåg att dövskolorna behövdes och att utbildningen där skulle ha samma ambitionsnivå och standard som den allmänna utbildningen.

Bengt Lindqvist har med verktyget ”FN:s standardregler om mänskliga rättigheter” lyft fram dövas självklara rätt och behov av teckenspråket. Bengt har under åtta år som FN:s rapportör sett till att styrkan i reglerna ökade och resulterade i en FN-konvention, som ratificerades av den Svenska regeringen den 13 november 2008.

Tack vare Bengt Lindqvists insatser har dövas rätt till teckenspråk uppmärksammats i världen. Att få använda sitt språk, teckenspråket, är en mänsklig rättighet. Flera länder har på ett eller annat sätt gett teckenspråket en ökad status. SDR vill därför tilldela Bengt Lindqvist International Award nr 5 för hans stora insatser för att stärka teckenspråkets ställning i världen.