Olga Svensson Richter – Nummer 19 (2005)

Olga Svensson Richter har arbetat i Malmö sedan början på 1990-talet med stöjdande verksamhet för döva föräldrar. Arbetet började som ett 3-årigt projekt, vilket stöddes av SDR. Projektet resulterade i att en tjänst inrättades för detta ändamål i Malmö.

Olga Svensson Richter är hörande barn till barndomsdöva föräldrar (CODA). Eftersom hon har vuxit upp i döv miljö så är hon tvåspråkig och bikulturell. I barndomshemmet använde hon alltid teckenspråket i kommunikation med föräldrarna. Dövkulturen fick hon på köpet. Olga är väl förtrogen med både den döva och hörande familjen. Hon vet vilka möjligheter och svårigheter den döva familjen kan möta. Olga medverkade till att ta fram en modell för föräldrautbildning på teckenspråk med utgångspunkt från dövas speciella behov som tvåspråkig minoritetsgrupp. Olga kunde konstatera att döva föräldrar – precis som hörande föräldrar – är i behov av föräldrautbildning, men på teckenspråk utifrån den egna tillhörigheten. Med detta som grund kunde hon informera och övertyga beslutsfattare och personal om dövas behov utifrån ett bikulturellt perspektiv.

Olgas insatser för döva föräldrar med hörande barn har betytt mycket för många teckenspråkiga och flerspråkiga familjer. Hon har lyft fram den bikulturella aspekten på ett engagerat sätt, som gett många en aha-upplevelse. Styrkan är hennes erfarenhet och förmågan att framföra budskapet på ett bra sätt.

Det är en stor glädje för SDR att tilldela Olga den 19:e Kruthmedaljen för hennes fina insatser för döva föräldrar.