Dövas historia

Ett blad ur Dövas historia av Lars KruthLars Kruth - en av dövrörelsens största pionjärerLars Kruth
Sokrates, som levde 427 - 347, anmärker i Cratylus av Platon: ¨Om vi varken har röst eller tunga och ändå önskar uppenbara ting för varandra, skulle vi då icke liksom de som nu äro stumma försöka tillkännagiva vår mening med händerna, huvudet och andra delar av vår kropp.

Jag tror därför att vi, om vi önskar beteckna det som är ovanför och lätt, skulle lyfta händerna mot himlen och härma sakens natur men att vi, om vi vilja utmärka något nedanför och tungt, skulle peka med händerna mot jorden." (Dawid Wright 1969)

Den stumma Sokrates talar om är vad vi senare kallade för dövstumma och i dag döva. På Sokrates tid och långt in på 1400-talet visste man inte att stumhet var en följd av dövhet. Men Sokrates visar i sin anmärkning i Cratylus att dövstumma redan på hans tid använde teckenspråk. Teckenspråket är alltså mycket gammalt.

Med tanke på hur gammalt teckenspråket är måste man förundras över att det inte tidigare blivit erkänt som språk. I Sverige blev teckenspråket erkänt som språk i slutet på 1970-talet.

Vad beror det på att teckenspråket så ivrigt bekämpats sedan den, för barndomsdöva, så ödesdigra dövlärarkongressen i Milano 1880? En av förklaringarna finns väl i det som fil. mag. Brita Bergman sa vid sin föreläsning om teckenspråk vid Stockholms Universitets installations- och promotionshögtidlighet den 19 september 1980: En inom språksociologin välkänd företeelse är attityder till språk, andra eller egna, i själva verket avspeglar attityder gentemot dess användare.

Detta är givetvis giltigt även i fråga om teckenspråket och den låga status det kommit att få, men här har med all säkerhet också språkets egen natur bidragit till den negativa inställningen.

Den icke teckenspråkskunnige har helt naturligt svårt att föreställa sig, att ett så annorlunda sätt att kommunicera på skulle kunna förfoga över samma rika och nyanserade uttrycksmöjligheter som ett talat språk.

Det är inte ovanligt att man uppfattat dövas ¨viftande¨ som en ytterligare något utvecklad variant av de gester som hörande använder tillsammans med tal och som i det sammanhanget tillskrives en underordnad roll.

Ett blad ur dövas historia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lars Kruth är en av dövrörelsens största pionjärer genom tiderna. Han har skrivit boken "En tyst värld - full av liv", som är en viktig del av dövas historia.

» Boken "En tyst värld - full av liv" finns att köpa i vår webbshop

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-07-19
Uppdaterad: 2018-10-05