Åsa Hammar – Nummer 4 (1992)

Åsa Hammar har en lång lärargärning på sin meritlista. Med en gedigen akademisk utbildning har hon tjänstgjort som lärare på Askovs Höjskole i Danmark, varit lärare vid SID sommarkurser för svenskar i Oxford och i olika skolor i Stockholm, däribland Manillaskolan där hon även arbetat som studierektor och senare rektor.

Åsa Hammar har även arbetat som konsulent för hörsel- och talskadade och i projektet ”Diagnostisering och undervisning för blinda och/eller döva utvecklingsstörda” vid Skolöverstyrelsen. Hon har haft SIDA-uppdrag rörande specialundervisningen i Portugal och dövundervisningen på Sri Lanka.

Hon har varit konsulent vid elevvårdsbyrån på SÖ och avdelningsdirektör vid Statens institut för läromedelsinformation. Hon var biträdande sekreterare vid utredningen om integration av handikappade elever i det allmänna skolväsendet. Åsa har dessutom hunnit med att vara huvudredaktör på Nordisk Tidskrift för dövundervisning.

Efter pensioneringen har Åsa varit SÖ behjälplig vid utarbetande av material om dövas tvåspråkighet. Hon studerar kulturhistoria vid Universitetet och har i det sammanhanget skrivit om Per Aron Borg. Hon är dessutom kassör i Handikapphistoriska föreningen och ordförande för HCK:s Stockholmsavdelning.