Bengt-Olov Mattsson – Nummer 8 (1997)

Bengt-Olov Mattsson var i början på 1970-talet sekreterare i den statliga utredningen ”Kultur åt alla”. Tillsammans med några i utredningen besökte han Sveriges Dövas Ungdomsförbunds (SDU) konferens på Stockholms Dövas Förenings fritidsgård Solbacken i Gustavsberg. Utredningen ville diskutera dövas sociala och kulturella villkor i Sverige. SDU föreslog då att utredningsgruppen skulle resa ut i landet och besöka dövföreningarna och själva skapa sig en uppfattning om dövas situation. Resultatet blev att SDR hjälpte till att planera studiebesöken hos föreningarna.

Det intressanta är att genom dessa besök kunde utredningen få bekräftelse på att det som SDR under årens lopp framfört om dövas situation i samhället var riktigt. Bengt-Olov Mattsson blev mycket intresserad av dövas situation och blev en regelbunden gäst på förbundets arrangemang. Han arbetade då på Socialdepartementets avdelning för handikappfrågor.

Inom SDR döptes han till BOM och det myntades också ett skämtsamt uttryck: ”Kommer Kruth kommer BOM”. För oss på SDR blev det självklart att vända oss till BOM och diskutera olika frågor. När förbundsordförande Sven Mellqvist avgick, blev det därför naturligt för SDR att tillfälligt fråga BOM om han ville ställa upp. BOM blev förbundsordförande fram till 1980 då regeringen utsåg honom till chef för Statens Handikappråd (SHR). Som sådan måste han vara neutral, varför han avgick som förbundsordförande i SDR.

Vid den följande kongressen beslöts att SDR istället för att ha både en förbundsordförande och en styrelseordförande skulle enbart ha en ordförande och styrelseordförandeuppdraget togs bort. Det är få hörande som har haft en så fin kontakt med dövrörelsen som BOM. Att döva uppskattar honom och har förtroende för honom har han själv och alla andra kunnat konstatera varje gång han besökt SDRs konferenser och kongresser.