Christer Degsell – Nummer 23 (2009)

När Christer Degsell blev pappa till en döv pojke 1970, uppstod ett behov och en anknytning till vad som då kallades dövas teckenspråk. Christer Degsell engagerade sig intressepolitiskt för döva barns tillgång till teckenspråk, i den dåvarande föräldraföreningen för hörselskadade barn i Malmöhus län, därefter i DHB. Som expert vid Skolöverstyrelsen i början på 1990-talet hade Christer Degsell uppdrag att utvärdera de dåvarande utbildningarna av tolk för döva, dövblinda och vuxendöva, vilket resulterade i att döv- och dövblindtolkutbildningen sammanfördes till en tolkutbildning.

Christer har varit utbildningsråd vid Statens institut för handikappfrågor i skolan, sakkunnig i Utredningen om teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF), sakkunnig i Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder, expert i Lönebidragsutredningen, och 2004 utsågs han till huvudsekreterare i utredningen av Översyn av teckenspråkets ställning. Tack vare denna utredning har teckenspråket lagfästs i Sverige.

Christer är stolt över betänkandet ”Teckenspråk och teckenspråkiga”, eftersom teckenspråk, liksom alla andra språk, har två aspekter, – språket och språkanvändaren. Språk är aldrig enbart relaterat till etnicitet eller till en egenskap utan språket lever genom den som använder det. För Christer Degsells viktiga och omfattande förarbete inför lagfästandet av teckenspråk vill SDR tilldela honom Kruthmedalj nr 23.