Kristina Svartholm – Nummer 21 (2009)

Kristina Svartholm är född 1951. Hon blev fil. doktor i Nordiska språk 1978 och var därefter verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet. 1981 gavs den första kursen i svenska på teckenspråk för döva studenter.
1998 utnämndes Kristina till professor i Svenska som andraspråk för döva. Utnämningen innebar ett vetenskapligt erkännande av dövas behov av tvåspråkighet. Därefter har kurserna utvecklats och man kan nu läsa svenska som andraspråk ända upp till doktorsexamen.

Kristina Svartholm är en internationellt mycket respekterad forskare, som med stort engagemang verkar för teckenspråk och tvåspråkighet inom dövundervisningen. Hon har varit inbjuden som talare på konferenser världen över, bl a i Polen, Belgien, Italien, Spanien, Brasilien, Mexico, Chile och Argentina. Hon anlitas också som expert av WFD.

Kristina har känt sig stoltast när hon har representerat Sverige och kunnat berätta vad som hänt här sedan 1981. Teckenspråket erkändes som språk, dövas rätt till tvåspråkighet slogs fast, och därefter gick forskningen och undervisningen hand i hand. Det har lett till en kunskapsutveckling och läs- och skrivkunnighet bland döva elever som saknar motstycke på andra håll. Detta är tack vare att vi har haft teckenspråket som grund. Det är för dessa stora insatser som SDR med glädje ger Kristina Svartholm Kruthmedalj nr 21.