Per Eriksson – Nummer 23 (2017)

Vid bildandet av Sveriges Dövhistoriska sällskap, SDHS, 1993 blev Per Eriksson invald i styrelsen och han var sedan aktiv där under flera år, bland annat som redaktör för SDHS:s tidskrift från dess bildande 1995. Tidskriften fick senare namnet Döva rötter. Att han brinner för dövhistoria är tydligt och resulterade i två böcker som han har skrivit; Dövas historia del 1 (1993) och Dövas historia del 2 (1999). I dessa böcker har Per Eriksson belyst dövas historia i Norden, Europa och Nordamerika, samt utvecklingen av dövundervisningen. Böckerna berör områden såsom attityder till döva, metoder, teorier men innehöll också unikt material som inte tidigare publicerats. Tack vare hans genuina intresse och engagemang för dövhistoria har han stått för viktiga bidrag i våra förutsättningar att få mer kunskap om vår historia. Genom att bevara och sprida kunskap om dövas historia och utbildning har Per Eriksson bidragit till att medvetenheten ökat.